Suy Niệm Hàng Ngày

TẠO KHOẢNG CÁCH ĐỂ CÙNG LIÊN HOAN

Khi cảm thấy cô đơn chúng ta thường tìm kiếm người này người nọ để giúp vơi bớt sự cô đơn của chúng ta. Tâm hồn cô đơn của chúng ta như gào thét, "Làm ơn gần với tôi, hãy chạm đến tôi, hãy nói với tôi, hãy chú ý đến tôi." Nhưng không bao lâu chúng ta sẽ thấy rằng, người mà chúng ta trông đợi giúp vơi bớt sự cô đơn của chúng ta thì không thể đem lại những gì chúng ta mong đợi. Người ấy cảm thấy bị đè nặng bởi những đòi hỏi của chúng ta và họ tìm cách xa lánh, để mặc chúng ta trong tuyệt vọng. Một khi chúng ta đến với người khác trong sự cô đơn, thì sự tương giao trưởng thành không thể triển nở. Bám víu lấy người khác trong sự cô đơn sẽ làm ngột ngạt và dần dà đưa đến sự hủy diệt. Ðể tình yêu có thể triển nở chúng ta cần can đảm để tạo nên một khoảng cách giữa chúng ta, và tin tưởng rằng khoảng cách ấy cho phép chúng ta cùng liên hoan với nhau.

Ở LẠI VỚI CHÚA ĐỂ ĐƯỢC SAI ĐI

“Bấy giờ Đức Giê-su gọi lại với Người những kẻ mà Người muốn chọn. Người thành lập nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người và để Người sai đi rao giảng, với quyền trừ quỷ.” (Mc 3:13-15)

Suy niệm: Mục đích thứ nhất của Chúa Giê-su khi lập nhóm Mười Hai là để họ “ở với Người” trước khi được “Người sai đi rao giảng với quyền trừ quỷ.” Quả vậy, các tông đồ từ khi được kêu gọi đã ở với Thầy suốt ba năm, cùng rong ruổi với Thầy trên mọi nẻo đường rao giảng. Ở với Đức Giê-su, nghĩa là cùng chia sẻ mọi cảnh huống của cuộc sống, hiểu được nỗi lòng, có chung ý hướng, ước mơ như Thầy mình, để thấm nhuần cung cách ứng xử cũng như đường lối của Thầy. Ngày hôm nay, Hội Thánh cũng đang dùng bí quyết huấn luyện tông đồ của Thầy Giê-su đó thôi. Bạn hãy nghe Jacques Delarue nói: “Mọi phần tử trong Hội Thánh phải sống Lời Chúa và yêu mến với cùng một tình yêu của Đức Giê-su. Chính vì thế, ngày Chúa Nhật họ đi gặp gỡ Chúa trong Lời Người và trong Thánh Thể, trước khi nghe đọc: ‘Hãy đi bình an’. Hãy ra đi, đừng ở lại. Các bạn được sai đến cho mọi tạo vật.”

Mời Bạn đặt lại vấn đề: Bạn đã “ở với Thầy Giê-su” thật sự chưa và ý thức mình được sai đi như thế nào trong hoàn cảnh hiện nay của bạn?

Chia sẻ: Khi làm việc tông đồ, chúng tôi có dành cho việc ở lại với Chúa một vị trí thích đáng, hay chỉ chú trọng đến những hoạt động hướng ngoại?

Sống Lời Chúa: Tôi sẽ ở lại với Thầy Giê-su bằng cách đọc và cầu nguyện với Lời Chúa mỗi ngày.

Cầu nguyện: Lạy Thầy Giê-su, Thầy đã thương chọn gọi chúng con làm tông đồ của Thầy. Xin cho chúng con biết ở với Thầy và luôn sẵn sàng để Thầy sai đi.