CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN


... bà goá nghèo này đã bỏ vào thùng tiền nhiều hơn ai hết. Vì mọi người đều đóng góp từ của cải dư thừa, còn bà này, từ cái nghèo khổ của bà, đã đóng góp tất cả những gì bà có...”
(Mc 12:43-44)