PHỤNG VỤ CÔNG GIÁO

CÁC MẪU CÔNG THỨC SÁM HỐI

Pt Giuse T.V. Nhật lược dịch

Trong sách lễ của Giáo Hội Công Giáo Hoa Kỳ có đến tám mẫu lời nguyện khác nhau được sử dụng trong nghi thức sám hối tuỳ theo ý nghĩa của Thánh Lễ. Với mục đích trình bầy nét phong phú của các lời nguyện này, chúng tôi cống hiến cùng quý độc giả phần lược dịch sau đây của Pt Giuse T.V. Nhật.

I.

Chúa đã được sai đến để cứu chữa những tâm hồn thống hối:
Xin Chúa thương xót chúng con.

Chúa đến để kêu gọi những kẻ tội lỗi:
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Chúa cầu bầu cho chúng con ở bên hữu Chúa Cha:
Xin Chúa thương xót chúng con.

II.

Chúa đã đến để quy tụ mọi dân tộc trong bình an của Nước Trời:
Xin Chúa thương xót chúng con.

Chúa đã đến trong ngôi Lời và bí tích để giúp chúng con nên thánh:
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Chúa sẽ đến trong vinh quang để cứu chuộc dân Chúa:
Xin Chúa thương xót chúng con.

III.

Lậy Chúa Giêsu, Ngài là Thiên Chúa toàn năng và là Hoàng Tử hoà bình:
Xin Chúa thương xót chúng con.

Lậy Chúa Giêsu, Ngài là Con Thiên Chúa và con Đức Trinh Nữ Maria:
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Lậy Chúa Giêsu, Ngài là Ngôi Lời nhập thể và là vinh quang của Chúa Cha:
Xin Chúa thương xót chúng con.

IV.

Lậy Chúa Giêsu, Chúa đã đến để hoà giải chúng con với nhau
và giao hoà chúng con với Chúa Cha:
Xin Chúa thương xót chúng con.

Lậy Chúa Giêsu, Chúa hàn gắn các thương tích gây nên vì tội lỗi và vì sự chia rẽ:
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Lậy Chúa Giêsu, Chúa cầu bầu cho chúng con với Chúa Cha:
Xin Chúa thương xót chúng con.

V.

Chúa làm cho kẻ chết sống lại trong thần khí:
Xin Chúa thương xót chúng con.

Chúa đem sự tha thứ và bình an cho kẻ tội lỗi:
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Chúa đem ánh sáng cho những kẻ trong tối tăm:
Xin Chúa thương xót chúng con.

VI.

Lậy Chúa Giêsu, Chúa đã nâng chúng con đến sự sống mới:
Xin Chúa thương xót chúng con.

Lậy Chúa Giêsu, Chúa tha tội cho chúng con:
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Lậy Chúa Giêsu, Chúa đã nuôi dưỡng chúng con với Mình và Máu Chúa:
Xin Chúa thương xót chúng con.

VII.

Lậy Chúa Giêsu, Chúa đã chỉ cho chúng con đường đến với Chúa Cha:
Xin Chúa thương xót chúng con.

Lậy Chúa Giêsu, Chúa đã an ủi chúng con với sự thật:
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Lậy Chúa Giêsu, Ngài là Mục Tử Nhân Hậu dẫn đưa chúng con đến sự sống đời đời:
Xin Chúa thương xót chúng con.

VIII.

Lậy Chúa Giêsu, Chúa chữa lành kẻ bệnh tật:
Xin Chúa thương xót chúng con.

Lậy Chúa Giêsu, Chúa tha thứ cho kẻ tội lỗi:
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Lậy Chúa Giêsu, Chúa đã hiến mình để hoà giải và củng cố chúng con:
Xin Chúa thương xót chúng con.