I - ĐỨC GIÊSU BỊ KẾT ÁN TỬ HÌNH

Đức Kitô nói:  

Trong tay Philatô,
là một con người cũng giống như tôi.
Tôi nhìn thấy thánh ý Cha của tôi.
Mặc dù Philatô là một người không chính đáng,
ông ta là một thủ lãnh hợp pháp
và ông ta có quyền trên tôi.
Và vì thế Con Thiên Chúa vâng lời.

Nếu tôi có thể nhượng bộ luật lệ của Philatô
vì đây là ý của Cha tôi,
có thể nào anh chị em từ chối
không vâng phục những người
mà tôi đặt trên anh chị em hay không?

            (thing lặng suy niệm)

Tất Cả Đáp:    

Lạy Chúa Giêsu /
sự vâng phục đã khiến Ngài phải chết. /
Với con / sự vâng phục là một hành vi của ý chí /
không hơn không kém /
-và vì vậy thật khó cho con / khi buộc phải tuân theo.

Xin Chúa hãy mở mắt con ra /
để có thể thấy chính Chúa trong những người lãnh đạo /
mà con vâng phục./
Lạy Chúa / đó thật là chính Chúa.

(Kinh Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh)