TV 25

Ðáp: Lạy Chúa, con nâng tâm hồn lên cùng Chúa.

Xướng:

- Lạy Thiên Chúa của con, con tin tưởng nơi Ngài,
xin Ngài đừng để con tủi nhục,
đừng để quân thù đắc chí nhạo cười con.

- Chẳng ai trông cậy Chúa
mà lại phải nhục nhằn tủi hổ,
chỉ người nào tự dưng phản phúc
mới nhục nhằn tủi hổ mà thôi.

- Lạy Chúa, đường nẻo Ngài, xin dạy cho con biết,
lối Ngài đi, xin chỉ bảo cho con.

- Xin dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài
và bảo ban dạy dỗ,
vì chính Ngài là Thiên Chúa cứu độ con.
Sớm hôm con những trông cậy Ngài, vì Ngài nhân ái.

- Lạy Chúa, xin nhớ lại nghĩa nặng ân sâu
Ngài đã từng tỏ lộ từ muôn muôn thuở

- Tuổi xuân trót dại bao lầm lỗi,
xin Ngài đừng nhớ đến,
nhưng xin lấy tình thương mà nhớ đến con cùng.

- Chúa là Ðấng nhân từ chính trực, chỉ lối cho tội nhân,
dẫn kẻ nghèo hèn đi theo đường công chính,
dạy cho biết đường lối của Người.

- Tất cả đường lối Chúa đều là yêu thương và thành tín
đối với những kẻ nào giữ giao ước và lề luật Chúa.

- Lạy Chúa, tội con thật nặng nề,
vì danh Ngài, xin lượng thứ cho con.

- Phàm ai kính sợ Chúa
Người chỉ cho thấy đường phải chọn.

- Họ sẽ được an vui hạnh phúc một đời,
và con cháu thừa hưởng đất tổ tiên.

- Chúa xử thân tình với những ai kính sợ Chúa
và chọ họ biết giao ước của Người.

- Mắt tôi nhìn Chúa không biết mỏi
vì chính Người sẽ gỡ chân tôi khỏi dò lưới.

- Lạy Chúa, xin đoái nhìn và xót thương con,
vì thân này bơ vơ khổ cực.

- Lòng đau như thắt, xin làm cho thanh thỏa,
và giải thoát con khỏi bước ngặt nghèo.

- Xin Chúa thấy cho cảnh lầm than khổ cực
và tha thứ hết mọi tội con.

- Xin Chúa thấy cho: thù địch con đông vô kể,
chúng ghét thân này, ghét cay ghét đắng.

- Xin bảo toàn sinh mạng và giải thoát con,
đừng để con tủi nhục, bởi vì con ẩn náu bên Ngài.

- Ước gì lòng trong sạch và ngay thẳng
che chở gìn giữ con, vì con trông cậy Chúa.

- Lạy Thiên Chúa, xin Ngài cứu Israen
thoát mọi nỗi truân chuyên ngặt nghèo.