Rôma 6:3-9

Anh chị em không biết rằng:
khi chúng ta được dìm vào nước thanh tẩy, để thuộc về Ðức Ki-tô Giê-su, là chúng ta được dìm vào trong cái chết của Người sao?

Vì được dìm vào trong cái chết của Người,
chúng ta đã cùng được mai táng với Người.

Bởi thế, cũng như Người đã được sống lại từ cõi chết
nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha,
thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới.

Thật vậy, vì chúng ta đã nên một với Ðức Ki-tô
nhờ được chết như Người đã chết,
thì chúng ta cũng sẽ nên một với Người trong sự sống lại.

Chúng ta biết rằng
con người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh vào thập giá với Ðức Ki-tô,
như vậy, con người do tội lỗi thống trị đã bị huỷ diệt,
để chúng ta không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa.

Quả thế, ai đã chết, thì thoát khỏi quyền của tội lỗi.
Nếu chúng ta đã cùng chết với Ðức Ki-tô,
chúng ta tin rằng chúng ta sẽ cùng sống với Người.

Chúng ta biết rằng, một khi Ðức Ki-tô đã sống lại từ cõi chết,
thì không bao giờ Người chết nữa,
cái chết chẳng còn quyền chi đối với Người.