Rôma 14:7-9

Thật vậy, không ai trong chúng ta sống cho chính mình,
cũng như không ai chết cho chính mình.

Chúng ta sống là sống cho Chúa,
mà chết cũng là chết cho Chúa.

Vậy, dù sống, dù chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa;
vì Ðức Ki-tô đã chết và sống lại
chính là để làm Chúa kẻ sống cũng như kẻ chết.