Mt. 11:25-30

Khi ấy, Ðức Giêsu lên tiếng nói:

"Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha,
vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều mà Cha đã mặc khải
cho những người bé mọn.

Vâng, lạy Cha, vì đó là lòng từ bi của Cha.
"Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi.
Không ai biết Người Con, trừ Chúa Cha;
và không ai biết Chúa Cha, trừ Người Con và những ai
mà Người Con muốn mặc khải cho.

"Hãy đến cùng tôi những ai đang vất vả
mang gánh nặng nề,
tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.
Hãy mang lấy ách của tôi và hãy học nơi tôi,
vì tôi hiền hậu và khiêm nhường.

Anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng.
Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng".