Khải Huyền 21:1a, 3-5a.

Bấy giờ tôi thấy trời mới đất mới.

Rồi tôi nghe từ phía ngai có tiếng hô to:
"Ðây là nhà tạm Thiên Chúa ở cùng nhân loại,
Người sẽ cư ngụ cùng với họ.
Họ sẽ là dân của Người, còn chính Người
sẽ là Thiên-Chúa-ở-cùng-họ.
Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ.
Sẽ không còn sự chết;
cũng chẳng còn tang tóc, kêu than và đau khổ nữa,
vì những điều cũ đã biến mất."

Ðấng ngự trên ngai phán:
"Này đây Ta đổi mới mọi sự."