Isaiah 25:6a, 7-9

Ngày ấy trên núi này, Ðức Chúa sẽ xé bỏ chiếc khăn che phủ mọi dân, và tấm màn trùm lên muôn nước.

Người sẽ vĩnh viễn tiêu diệt tử thần.
Ðức Chúa là Chúa Thượng sẽ lau khô dòng lệ
trên khuôn mặt mọi người
và trên toàn cõi đất, Người sẽ xóa sạch
nỗi ô nhục của dân Người. Ðức Chúa phán như vậy.

Ngày ấy, người ta sẽ nói: "Ðây là Thiên Chúa chúng ta, chúng ta từng trông đợi Người và đã được Người thương cứu độ.

Chính Người là Ðức Chúa chúng ta từng đợi trông.
Nào ta cùng hoan hỉ vui mừng bởi được Người cứu độ."