Gioan 6: 37-40.

Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài,
vì tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi,
nhưng để làm theo ý Ðấng đã sai tôi.

Mà ý của Ðấng đã sai tôi là tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai,
nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.

Thật vậy, ý của Cha tôi
là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con,
thì được sống muôn đời,
và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết."