Gioan 19:25-30

Ðứng gần thập giá Ðức Giê-su, có thân mẫu Người,
chị của bà thân mẫu, bà Ma-ri-a vợ ông Cơ-lô-pát,
cùng với bà Ma-ri-a Mác-đa-la.

Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Ðức Giê-su nói với thân mẫu rằng:
"Thưa Bà, đây là con của Bà."

Rồi Người nói với môn đệ:

"Ðây là mẹ của anh."

Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình.

Sau đó, Ðức Giê-su biết là mọi sự đã hoàn tất.
Và để ứng nghiệm lời Kinh Thánh, Người nói:"Tôi khát!"

Ở đó, có một bình đầy giấm.
Người ta lấy miếng bọt biển có thấm đầy giấm,
buộc vào một nhành hương thảo, rồi đưa lên miệng Người.

Nhắp xong, Ðức Giê-su nói: "Thế là đã hoàn tất!"
Rồi Người gục đầu xuống và trao Thần Khí.