Ai Ca 3:22-26

Lượng từ bi Ðức Chúa đâu đã cạn,
lòng thương xót của Người mãi không vơi.

Sáng nào Người cũng ban ân huệ mới.
Lòng trung tín của Người cao cả biết bao!

Tôi tự nhủ: "Ðức Chúa là phần sản nghiệp của tôi,
vì thế nơi Người, tôi trông cậy."

Ðức Chúa xử tốt với ai tin cậy Người,
với ai hết lòng tìm kiếm Chúa.

Biết thinh lặng đợi chờ,
đợi chờ ơn cứu độ của Ðức Chúa, đó là một điều hay.