Máccô 15:33-46

Vào giờ thứ sáu, bóng tối bao phủ khắp mặt đất mãi đến giờ thứ chín.

Vào giờ thứ chín, Ðức Giê-su kêu lớn tiếng: "Ê-lô-i, Ê-lô-i, la-ma sa-bác-tha-ni!"

Nghĩa là: "Lạy Thiên Chúa, Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?"

Nghe vậy, một vài người đứng đó liền nói: "Kìa hắn kêu cứu ông Ê-li-a".

Rồi có kẻ chạy đi lấy một miếng bọt biển, thấm đầy giấm, cắm vào một cây sậy, đưa lên cho Người uống mà nói: "Ðể xem ông Ê-li-a có đến đem hắn xuống không".

Ðức Giê-su lại kêu lên một tiếng lớn, rồi tắt thở v.

Bức màn trướng trong Ðền Thờ bỗng xé ra làm hai từ trên xuống dưới.

Viên đại đội trưởng đứng đối diện với Ðức Giê-su, thấy Người tắt thở như vậy liền nói: "Quả thật, người này là Con Thiên Chúa".

Nhưng cũng có mấy phụ nữ đứng xa xa mà nhìn, trong đó có bà Ma-ri-a Mác-đa-la, bà Ma-ri-a mẹ các ông Gia-cô-bê thứ và Gio-xê, cùng bà Sa-lô-mê.

Các bà này đã đi theo và giúp đỡ Ðức Giê-su khi Người còn ở Ga-li-lê. Lại có nhiều bà khác đã cùng với Người lên Giê-ru-sa-lem, cũng có mặt tại đó.

Chiều đã đến, mà vì hôm ấy lại là ngày sửa soạn, tức là áp ngày sa-bát, nên ông Giô-xép tới. Ông là người thành A-ri-ma-thê, thành viên có thế giá của hội đồng,
và cũng là người vẫn mong đợi Triều Ðại của Thiên Chúa.

Ông đã mạnh dạn đến gặp tổng trấn Phi-la-tô để xin thi hài Ðức Giê-su.

Nghe nói Người đã chết, ông Phi-la-tô lấy làm ngạc nhiên, và cho đòi viên đại đội trưởng đến, hỏi xem Người đã chết lâu chưa.

Sau khi nghe viên sĩ quan cho biết sự việc, tổng trấn đã cho ông Giô-xép lãnh lấy thi hài.

Ông này mua một tấm vải gai, hạ xác Ðức Giê-su xuống, lấy tấm vải ấy liệm Người lại, đem đặt vào ngôi mộ đã đục sẵn trong núi đá, rồi lăn tảng đá lấp cửa mộ.