Mk. 10:13-16

Người ta dẫn trẻ em đến với Ðức Giê-su, để Người chạm tay vào chúng. Nhưng các môn đệ xẵng giọng với chúng.

Thấy vậy, Người bực mình nói với các ông:
"Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng,
vì Nước Thiên Chúa thuộc về những ai
giống như chúng.

Thầy bảo thật anh em:
"Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa như một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào."

Rồi Người ôm lấy các trẻ em
và đặt tay chúc lành cho chúng.