1 Cor. 15:20-23

Ðức Ki-tô đã chỗi dậy từ cõi chết,
mở đường cho những ai đã an giấc ngàn thu.
Vì nếu tại một người mà nhân loại phải chết,
thì cũng nhờ một người mà kẻ chết được sống lại.

Quả thế, cũng như mọi người
vì liên đới với A-đam mà phải chết,
thì mọi người nhờ liên đới với Ðức Ki-tô,
cũng được Thiên Chúa cho sống.

Nhưng mỗi người theo thứ tự của mình:
mở đường là Ðức Ki-tô,
rồi khi Ðức Ki-tô quang lâm
thì đến lượt những kẻ thuộc về Người.