1 Thessalônica 4:13-18

Thưa anh chị em,
về những ai đã an giấc ngàn thu,
chúng tôi không muốn để anh chị em chẳng hay biết gì,
hầu anh chị em khỏi buồn phiền như những người khác,
là những người không có niềm hy vọng.

Vì nếu chúng ta tin rằng
Ðức Giê-su đã chết và đã sống lại,
thì chúng ta cũng tin rằng
những người đã an giấc trong Ðức Giê-su,
sẽ được Thiên Chúa đưa về cùng Ðức Giê-su.

Dựa vào lời của Chúa,
chúng tôi nói với anh chị em điều này,
là chúng ta, những người đang sống,
những người còn lại vào ngày Chúa quang lâm,
chúng ta sẽ chẳng đi trước những người
đã an giấc ngàn thu đâu.

Vì khi hiệu lệnh ban ra, khi tiếng tổng lãnh thiên thần
và tiếng kèn của Thiên Chúa vang lên,
thì chính Chúa sẽ từ trời ngự xuống,
và những người đã chết trong Ðức Ki-tô
sẽ sống lại trước tiên;
rồi đến chúng ta, là những người đang sống,
những người còn lại,
chúng ta sẽ được đem đi trên đám mây cùng với họ,
để nghênh đón Chúa trên không trung.

Như thế, chúng ta sẽ được ở cùng Chúa mãi mãi.
Vậy anh chị em hãy dùng những lời ấy mà an ủi nhau.