CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG


Có Đấng mạnh thế hơn tôi đang đến... Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần và lửa.”.
(Lc 3:16-17)

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG MƯỜI HAI CỦA ĐỨC THÁNH CHA

Ý TRUYỀN GIÁO - Công Cuộc Loan Truyền Đức Tin
Cầu cho nhưng ai tham gia việc loan truyền đức tin sẽ tìm thấy một ngôn ngữ thích hợp với các điều kiện của tình trạng hiện thời trong sự đối thoại với văn hóa.

BÀI MỚI