12 Khiếu Thuật Giúp Giảng Thuyết Hay

PHÂN TÍCH BẢN VĂN BÀI ĐỌC

Dr. Wayne McDill – Dịch Giả L. M. Gioan Trần Khả

Sinh viên năm thứ nhất của đại học Harvard Nathaniel Shaler đứng cùng với giáo sư của anh ở bàn thí nghiệm. Giáo sư Louis Agassiz, người có tiếng là yêu thích những gì thiên nhiên và là người cực lực bất đồng với thuyết Darwin. Giáo sư Agassiz ra bài đầu tiên cho sinh viên. Ông mở một cái lọ chứa xác một con cá chết. Mùi khí của phòng thí nghiệm đã khó ngửi thế mà khi vừa mở lọ ra thì mùi tanh hôi xông ra càng làm cho khó ngửi thêm. Ông lấy con cá chết ra và đặt trên một cái đĩa rồi ra chỉ thị cho anh sinh viên mới:

“Anh hãy khám nghiệm con cá chết này và ghi nhận tất cả những gì anh quan sát thấy.” Ông cảnh giác người sinh viên trẻ là không được nói với ai về con cá hay là đọc bất cứ những gì viết về cá. “Khi tôi trở lại tôi muốn biết xem anh đã quan sát được những gì.”

Khi giáo sư đi rồi, chàng sinh viên đưa mắt nhìn chung quanh phòng thí nghiệm  trống vắng, đặt giấy bút trên bàn rồi bắt đầu quan sát kỹ vào con cá chết. Anh ghi nhận lại một vài điều anh quan sát thấy; dần dần anh ghi được 20 điều. Anh luôn nhớ điều giáo sư dặn là không được bàn hay nói với ai và không được đọc bất cứ bài viết nào về cá.

Sau 7 ngày giáo sư Agassiz trở lại phòng thí nghiệm và nghe người sinh viên trẻ tường thuật lại những gì anh đã quan sát thấy về con cá chết. Sau một giờ đồng nghe người sinh viên trả bài, giáo sư Agassiz nói với anh sinh viên, “Không đúng!”

Anh sinh viên trẻ lại bắt đầu làm việc quan sát mới về con cá chết. Anh vứt bỏ những tờ giấy ghi nhận những quan sát cũ. Và sau một tuần lễ làm việc 10 tiếng đồng hồ mỗi ngày, anh đã có một bài tường trình đúng ý của giáo sư. Sau đó thì giáo sư Agassiz lấy một nửa bộ xương của con cá đặt trước mặt người sinh viên và nói, “Tôi muốn biết xem anh có thể làm gì với cái xương này!”

Mục đích câu truyện này là gì? Quan Sát! Louis Agassiz nói, khi được hỏi về nét đặc thù trong nghề nghiệp của ông là gì, thì ông đã nói rằng điều quan trọng nhất ông đã giúp cho các sinh viên của ông là học biết quan sát. Nhìn để nhận xét xem những gì thực sự hiện diện ở đó.

Tìm Hiểu Đi Vào từ  Chi Tiết và Đi Xuống từ Tổng Quát

Phân tích cẩn thận những dữ liệu trong tầm tay là nguyên tắc khoa học quan trọng. Bất kỳ thuộc lãnh vực nào, điều quan trọng là để cho những dữ kiện đó tự nó nói điều nó muốn nói. Đây là lối nhìn đi vào từ chi tiết. Khám xét những chi tiết để đưa đến kết luận về điều bạn nhìn thấy và hiểu về ý nghĩa của nó. Lối nhìn theo cách đi xuống từ tổng quát thì ngược lại bắt đầu bằng xác quyết chân lý để đi tới chi tiết diễn tả chân lý đó.

Trong phần đầu của chương trình học, chúng ta sẽ nhấn mạnh về sự quan trọng của việc phân tách cẩn thận bài đọc Thánh Kinh để chuẩn bị trình bày bài giảng. Đây là cách tốt nhất để tìm hiểu bài đọc thánh kinh nếu vị giảng thuyết biết để cho bài đọc thánh kinh nói qua bài giảng. Chúng ta sẽ tìm hiểu bố trí cấu trúc của bài đọc thánh kinh, chú ý đến những chi tiết trong đó, và đặc những câu hỏi về những gì chúng ta muốn học hỏi tìm hiểu thêm.

Định Nghĩa: Đi Xuống từ Tổng Quát và Đi Vào từ Chi Tiết

Đi Xuống từ Tổng Quát: Hành động hay tiến trình luận lý đi từ toàn diện tiến tới chi tiết, hay từ vũ trụ quan tới quan điểm riêng, hoặc từ tiền đề chung tới những kết luận riêng theo tam đoạn luận:

Tiền đề: Tất cả các con sóc nâu biết leo cây.
Tiền đề: Con vật này là con sóc nâu.
Kết luận: Con vật này biết leo cây.

Đi Vào từ Chi Tiết: Hành động hay tiến trình luận lý đi từ phân bộ tới toàn diện, từ nhận định chi tiết tới tổng quát, hay từ quan điểm riêng tới vũ trụ quan.

             Quan sát: 75 con sóc nâu đang leo cây.
             Kết luận: Tất cả các con sóc nâu biết leo cây. 

Một trong những khuynh hướng suy nghĩ của các nhà giảng thuyết là thích lối suy nghĩ đi từ tổng quát. Chúng ta có khuynh hướng suy nghĩ theo chiều hướng từ những nguyên tắc chân lý chung chung hơn là từ những trạng thái riêng. Chúng ta nhìn vào những cảnh huống trong thế giới theo quan điểm của những gì chúng ta cho rằng mình đã biết về thế giới đó. Do đó, chúng ta có thể bắt đầu tìm hiểu học hỏi bài đọc thánh kinh với đầu óc đầy những ý tưởng tìm cách để “làm bàn” hay đá trái bóng vào lưới gôn. So sánh với một khoa học gia phải tìm hiểu đi vào các chi tiết, phương thức khoa học đòi hỏi khoa học gia phải khảo sát mọi chi tiết trước khi đưa đến kết luận về ý nghĩa của vấn đề.

Theo lối suy nghĩ xuống từ tổng quát, các nhà giảng thuyết không thể quan sát kỹ lưỡng như họ cần để biết về những chi tiết có ảnh hưởng  về việc rao giảng của họ. Một của những vấn đề ảnh hưởng đến việc giảng thuyết là cái bối cảnh thế giới phức tạp của Thánh Kinh. Chúng ta rất dễ cho phép mình chỉ đọc lướt qua bài đọc Thánh Kinh rồi vội vàng nhận định theo quan niệm riêng sẵn có trong đầu.

Một điều quan trọng khác nữa cho vị giảng thuyết là phải để ý đến hoàn cảnh riêng của những người nghe họ rao giảng. Đây chính là nơi diễn hành của bản tính nhân loại. Thay vì cẩn thận tìm hiểu phân tích những gì chúng ta nhìn thấy, chúng ta thường có khuynh hướng phản ứng ngay theo lối suy nghĩ xuống từ tổng quát và xét đoán cách vội vã, cho những câu trả lời trước khi lắng nghe những vấn nạn và câu hỏi được đặt ra.

Có sự tranh luận trong những thập niên qua giữa vấn đề tìm hiểu theo lối đi vào từ chi tiết hay đi xuống từ tổng quát trong thiết kế bài giảng. Dàn lược của những bài giảng truyền thống thường có khuynh hướng suy nghĩ đi xuống từ tổng quát, bắt đầu từ những nguyên tắc tổng quát chung đi xuống những thí dụ chi tiết và những áp dụng riêng. Phương cách này đã được nhiều nhà giảng thuyết xử dụng nhiều năm. Họ thiết kế bài giảng bằng cách chia bài giảng ra từng phần tiêu đề; rồi trình bày từng tiêu đề để thuyết phục người nghe chấp nhận quan niệm trình bày của họ. Những người thích cách giảng thuyết trình bày gắng ép để bài đọc Thánh Kinh cho họ những chân lý. Nhiều người khác dùng chủ đề rồi sắp xếp tư tưởng và tìm những câu Thánh Kinh để chứng minh.

Những nhà giảng thuyết chủ trương lối tìm hiểu đi vào từ chi tiết cho rằng các thính giả thời đại dễ nghe và tiếp nhận những bài giảng bắt đầu từ những cảm nghiệm của người nghe và dẫn tới những nguyên tắc của chân lý đức tin. Họ chủ trương cho phép thính giả cảm nghiệm việc tìm kiếm chân lý. Vị giảng thuyết dò tìm nhiều cảm nghiệm và trạng thái khác nhau và sau cùng cho câu trả lời ở phần kết thúc bài giảng.

Sự chuyển tiếp trong bài giảng của lối đi vào từ những cảm nghiệm riêng thì khác với sự chuyển tiếp trong bài giảng theo cách đi xuống từ tổng quát khi tham khảo bài đọc Thánh Kinh. Có bài giảng cần dùng phương cách đi xuống từ nguyên tắc chung và cũng có những bài giảng cần dùng phương cách đi vào từ chi tiết. Tuy nhiên điều quan trọng trước tiên trong phần này là chúng ta phải áp dụng bài đọc Kinh Thánh như thế nào. Dàn lược hay công thức của bài giảng sẽ không được đặt ra cho tới khi chúng ta hiểu ý nghĩa và bố cục cấu trúc của bài đọc Thánh Kinh. Chúng ta sẽ đọc bài Thánh Kinh theo lối đi vào từ cảm nghiệm chi tiết và thiết kế bài giảng theo bố cục cấu trúc của bài đọc. Chúng ta bắt đầu bằng vẽ dàn lược cấu trúc. Sau đó chúng ta sẽ ghi nhận những quan sát hiển nhiên. Sau cùng  chúng ta sẽ viết ra những câu hỏi giải thích về bài đọc dẫn đến việc tra khảo.

Tìm hiểu Thánh Kinh Theo Lối Đi Vào từ Chi Tiết

Điều gì xẩy ra khi chúng ta áp dụng phương pháp đi vào từ cảm nghiệm chi tiết để tìm hiểu bài đọc Thánh Kinh cho bài giảng? Phương pháp đi vào từ cảm nghiệm chi tiết bao gồm cả việc chuyển động và những yếu tố trong bài giảng. Lối đi từ cảm nghiệm chi tiết là một sự chuyển động, như chúng ta đã thấy, khác với lối chuyển động đi xuống từ nguyên tắc tổng quát và những chủ đề trừu tượng. Phương pháp đi vào từ những cảm nghiệm chi tiết trong việc tìm hiểu bài đọc sẽ đặt chú trọng  ở cả sự chuyển động và những yếu tố trong bài đọc.

Sự chuyển động  theo lối đi vào từ cảm nghiệm chi tiết trong việc phân tích bài đọc có nghĩa là chúng ta nhận định những chi tiết của bài đọc để đưa dẫn chúng ta đến sự hiểu biết ý nghĩa chung của bài tin mừng. Chúng ta không đem tư tưởng của riêng mình vào bài đọc để chứng minh. Nhưng sự chuyển động tư tưởng phát xuất từ những chi tiết của bài đọc dẫn đến những chân lý được ám chỉ từ những chi tiết đó.  Sự chuyển động từ những cảm nghiệm chi tiết đến tổng quát này được gọi là lối đi vào từ cảm nghiệm chi tiết.

Gặp gỡ bài đọc cách đi vào từ chi tiết đòi chúng ta có sự cởi mở đối với dữ kiện trong bài đọc. Nó đòi chúng ta phải tự kiềm chế việt định đoán về ý nghĩa của bài đọc và để cho bài đọc tự nói với chúng ta. Chắc chắn không một vị giảng thuyết nào mà không có những ý tưởng riêng về một bài đọc. Chúng ta đã học và có kiến thức về Thần Học. Chúng ta có kiến thức về Kinh Thánh. Chúng ta gặp gỡ bài đọc trong lăng kính của những giáo thuyết Kitô tô truyền thống mình đã được hấp thụ. Bởi vì chúng ta không thể không biết tất cả những điều này, chúng ta cần chủ tâm tạm gác qua một bên đề có thể gặp gỡ bài đọc cách cởi mở và khách quan bao nhiêu có thể.

Tìm Hiểu Kinh Thánh theo Lối Đi Xuống và Đi Vào

Tìm Hiểu Kinh Thánh Theo Lối  Đi Xuống: Đưa tư tưởng riêng của mình hay của người khác vào bài đọc để tìm chứng minh và sự minh xác trong bài đọc.

Chủ đề:  Nêu lên do vị giảng thuyết. (Điều răn thứ 5: Không được giết người)
Vấn đề: Quyết định do vị giảng thuyết (Xã hội có chủ trương phá thai. Phá thai là giết người)

Chủ đích: Xác quyết tư tưởng của vị giảng thuyết.  Giết người phải bị lên án.)

Tìm Hiểu Kinh Thánh Theo Lối  Đi Vào: Cẩn thận tìm hiểu bài đọc để biết được tất cả những chi tiết liên quan đến chủ đề nó muốn nói và cân nhắc tìm những nguyên tắc chung được tỏ hiện ra từ đó.

Chủ đề: Tỏ lộ ra do từ chính bài đọc

Các vấn đề: Khám phá ra từ việc tác giả của bài đọc kinh thánh viết về chủ đề

Lối chuyển động đi vào từ chi tiết trong những tư tưởng phân tích bài đọc đòi hỏi không chỉ để bài đọc nói với chúng ta nhưng cũng cần phải bắt nhận được ý tưởng của bài đọc. Bởi vì khuynh hướng tự nhiên là thẩm định điều bài đọc nói theo lăng kính chúng ta cho rằng mình đã am tường, chúng ta cần phương pháp đi vào từ chi tiết để giữ chúng ta tập trung vào bài đọc trong tất cả các chi tiết. Cho dù bạn chọn bài đọc Thánh Kinh bởi vì bạn muốn trình bày một chủ để mà bạn muốn đề cập tới, phương pháp đi vào từ chi tiết sẽ giúp bạn thành thật trong việc để cho bài đọc tự nói bản tin của nó hầu giúp cho bài giảng có thể diễn giải cùng một ý nghiã.

Phương pháp đi vào từ chi tiết bao gồm việc phân tích cẩn thận và tỷ mỷ, hơn là sự tìm tòi trong bài Thánh Kinh để chứng minh hay trợ giúp cho tư tưởng riêng của mình. Nó bao gồm việc khám phá bố cục cấu trúc của bài đọc Thánh Kinh hơn là xếp đặt dàn bài cho nó. Nó bao gồm việc để cho chính bối cảnh của bài đọc giúp bạn hiểu, hơn là tách bài đọc ra ngoài bối cảnh của nó.  Nó bao gồm việc cân nhắc phân định chủ ý của tác giả, hơn là dùng lời của tác giả cho chủ ý riêng của bạn. Nó bao gồm việc khảo cứu cần thiết để làm phong phú kiến thức của bạn, hơn là bỏ qua những chi tiết bạn không biết về bài đọc đó.

Những yếu tố của lối đi vào từ chi tiết trong bài đọc là những chi tiết đòi hỏi sự chú ý của bạn. Giống như việc khám nghiệm khoa học, Tìm hiểu Kinh Thánh cho việc giảng thuyết chú trọng đến những chi tiết. Những mảnh vụn chi tiết đó cống hiến lớn lao cho bài giảng. Những lời trong bài đọc là những dấu điểm dẫn đến bản tin. Do đó bạn sẽ chú tâm tới những từ ngữ được tác giả chọn để diễn tả bản tin. Bạn tra tìm hình thức và dụng từ của những chữ được tác giả xử dụng. Bạn sẽ tìm định nghĩa cho những từ ngữ được dùng cách chung trong Kinh Thánh  và cách riêng theo bối cảnh của bài đọc.

Giảng thuyết theo cách trình bày đòi hỏi cách riêng phương cách tìm hiểu bài đọc theo lối đi vào từ chi tiết để dọn bài giảng. Chúng ta dễ bị cám dỗ với cái bẫy của bài giảng dọn sẵn thay vì dành thời giờ tìm hiểu chi tiết về ý nghĩa của bài đọc. Kết quả là chúng ta hiểu nông cạn về sự phong phú của bài đọc.

Bản chất của Thánh Kinh mời gọi chúng ta tìm hiểu theo phương cách đi vào từ chi tiết. Kinh Thánh là cuốn sách chứa đầy những cảm nghiệm đi vào từ chi tiết dẫn đến những chân lý phổ quát do mặc khải Thiên Chúa trao ban trong nhiều bối cảnh lịch sử. Các tiên tri, các nhà rao giảng  và các tác giả Thánh Kinh thông tin qua những chi tiết trong cuộc sống.

Lợi Thế của Tìm Hiểu Kinh Thánh Theo Cách Đi Vào từ Chi Tiết

Có nhiều lợi thế cho các vị giảng thuyết và cho cộng đoàn dân Chúa trong việc tìm hiểu kinh thánh theo cách đi vào từ chi tiết.

 1. Với cách tìm hiểu Kinh Thánh Đi Vào từ Chi Tiết chúng ta có thể bắt tay vào làm việc cho dù chúng ta có cảm thấy hứng hay không hứng.

  Phải thành thật nhìn nhận. Phần chúng ta mọi nhà giảng thuyết đều tìm kiếm điều gì đó giúp nhóm sáng lên. Chúng ta muốn có cái nhìn độc đáo, một tư tưởng hay, một ánh sáng gợi hứng, một ánh sáng trong góc cạnh của chân lý hầu giúp chúng ta tiếp tục phấn khởi. Rất có thể chúng ta dùng nhiều giờ để tìm cái gì kích thích chúng ta hơn là thực sự học hỏi bài đọc Thánh Kinh. Cách Tìm Hiểu theo lối Đi Vào từ Chi Tiết trình bày ở đây có vẻ máy móc. Chúng ta có thể tìm hiểu bài đọc Thánh Kinh hứng hay không hứng. Tuy nhiên một điều chắc chắn là trong tiến trình học hiểu theo phương pháp này sẽ cho chúng ta những ý tưởng cảm thấy hăng say vui thú học hiểu.

 2. Trong Phương Pháp Tìm Hiểu Thánh Kinh Theo Lối Đi Vào từ Chi Tiết, vị  giảng thuyết là người chính và trước tiên dùng bài đọc Thánh Kinh.

  Nguyên tắc căn bản cho việc khảo cứu có hiệu qủa tốt là đọc bài đọc Thánh Kinh chính gốc. Tìm hiểu Thánh Kinh đi vào từ chi tiết bắt đầu bằng việc đọc để biết xem bài đọc thực sự nói cái gì rồi cẩn thận tra khảo những gì bài đọc đề cập tới. Những điều người khác bình luận về bài đọc sẽ được cứu xét đến, sau khi vị giảng thuyết đã quan sát kỹ những gì mình nhận ra từ bài đọc và xếp đặt các câu hỏi gợi lên trong đầu.

 3. Do kết qủa của việc khởi sự bằng việc đọc bài đọc chính gốc, vị giảng thuyết không bị lệ thuộc vào những giải nghĩa và bình luận của những người khác.

  Nhiều vị giảng thuyết thường cảm thấy không hoàn toàn vững tin về khả năng diễn giải Thánh Kinh của mình. Họ cho rằng các điều bí ẩn trong Thánh Kinh chỉ được thông biết bởi một số học giả là những người biết cân nhắc phân tách những bí ẩn đó. Họ không biết rằng phương cách tìm hiểu Thánh Kinh theo lối đi vào từ chi tiết sẽ cho phép họ mở khóa cho ý nghĩa của chính các bài Thánh Kinh. Thánh Kinh được trao ban để bày tỏ cho chúng ta biết về Thiên Chúa chứ không phải là đề che giấu Ngài đi. Khi chúng ta cẩn thận tra khảo bài Thánh Kinh, chúng ta sẽ không khỏi ngạc nhiên nhận ra rằng những nhà bình luận và giải nghĩa thường nói đến những nhận xét mà chính chúng ta cũng đã khám phá ra.

 4. Phương Pháp Tìm Hiểu Thánh Kinh theo lối  Đi Vào Từ Chi Tiết cho phép vị giảng thuyết dễ đón nhận Chúa Thánh Thần.

  Chúa Giêsu hứa, “Khi Thần Chân Lý đến, Ngài sẽ hướng dẫn anh em trong chân lý” (Gioan 16:13). Không những Chúa Thánh Thần hướng dẫn trong việc chép Thánh Kinh, Ngài còn soi sáng những ai đọc để hiểu ý nghĩa của Thánh Kinh. Nếu những phương pháp dọn bài giảng chỉ nhằm dùng Thánh Kinh để giúp hỗ trợ và chứng minh cho tư tưởng hay quan niệm của chúng ta thì chúng ta đã làm tắc nghẽn việc soi sáng của Chúa Thánh Thần. Khi tra khảo bài Thánh Kinh theo lối đi vào từ chi tiết, chúng ta sẽ trì hoãn kết luận của riêng mình và để cho bài Thánh Kinh nói với chúng ta trước, và để cho Chúa Thánh Thần soi sáng ý nghĩa của bài Thánh Kinh.

 5. Phương Pháp Tìm Hiểu Thánh Kinh theo lối Đi Vào Từ Chi Tiết nghĩa là chúng ta có thêm hứng khởi cho những chân lý chúng ta khám phá ra.

  Phương pháp tìm hiểu Thánh Kinh theo lối đi vào từ chi tiết là một tiến trình khám phá. Vị giảng thuyết gặp gỡ bài Thánh Kinh với quyết tâm để cho bài Thánh Kinh nói với mình. Việc cẩn thẩn tra khảo tất cả các khía cạnh của bài đọc dẫn đến sự khám phá thấy những cái nhìn hiểu biết mới mà chưa bao giờ thấy trước đó. Chúng ta sẽ phấn khởi chia sẻ những hiểu biết mới đó trong bài giảng. Sự hứng khởi  đó trổi vượt xa cái cảm nghiệm nếu chúng ta chỉ tường thuật lại những lời giải thích của một số chuyên gia, và thính giả có thể nhận thấy sự khác biệt.

 6. Dùng Phương Pháp Tìm Hiểu Thánh Kinh theo lối Đi Vào Từ Chi Tiết cho vị giảng thuyết thêm sáng tạo trong việc cân nhắc phân định ý nghĩa của bài Thánh Kinh.

  Niềm vui trong việc khám phá ra những cái nhìn hiểu biết mới từ bài Thánh Kinh sẽ làm cho tính sáng tạo của bạn chuyển động. Trí khôn của bạn ta sẽ chạy đi tìm phân tách, nghĩa đen, nghĩa bóng, hình dung, diễn giải, và những bài viết khác cùng với những ý nghĩa của thời đại cho cái nhìn hiểu biết của bạn. Bạn sẽ thấy mình viết nhanh bao nhiêu có thể để ghi nhận những giải thích, hình ảnh, chứng cớ và áp dụng đến trong tâm trí. Đến lúc hoàn tất việc tìm hiểu bạn sẽ có nhiều tư tưởng cho bài giảng, và đó là hoa qủa của việc tìm hiểu của bạn.

 7. Phương Pháp Tìm Hiểu Thánh Kinh theo lối  Đi Vào Từ Chi Tiết bảo đảm vị giảng thuyết được chuẩn bị cho mọi loại giảng thuyết.

  Trong tập sách này là những hướng dẫn chuẩn bị lược bài thần học của bài đọc Thánh Kinh như là cấu trúc của bài giảng. Cấu trúc truyền thống này có lẽ là cách quen thuộc nhất để sắp xếp một bài giảng theo lối trình bày. Có nhiều cách giảng khác cũng có hiệu quả. Cách cổ xưa nhất là giải nghĩa và áp dụng từng chữ từng câu. Bạn có thể thử lối đi vào từ chi tiết hay cấu trúc thực dụng từ hoàn cảnh cuộc sống. Bạn có thể dùng cách kể truyện. Bất cứ lối tổ chức bài giảng nào, phương cách tìm hiểu bài đọc theo lối đi vào từ chi tiết sẽ giúp bạn chuẩn bị tốt hơn cho bài giảng.

Chọn Bài Thánh Kinh để Giảng

Bạn sẽ chọn một bài Thánh Kinh theo một số lý do. Bất cứ kế hoạch của bạn là gì, việc đầu tiên là phải chọn một vài chương đoạn trong Thánh Kinh. Bạn không được chọn bất cứ đoạn chương nào. Tác giả Thánh Kinh viết theo từng phần và từng chương được sắp xếp theo luồng tư tưởng có đầu có đuôi, có mở có kết. Bài Thánh Kinh bạn chọn phải đi theo những sắp xếp theo ý của tác giả.

Có một số cách để nhận diện bài Thánh Kinh. Cách hiển nhiên nhất là theo chủ đề mà tác gỉa bàn đến. Chủ đề đó có thể phát hiện bởi sự lặp đi lặp lại một số tư tưởng hay từ ngữ. Khi bạn quan sát bố cục cấu trúc của bài Thánh Kinh, bạn sẽ có thể nhận ra ý tưởng chính và phụ. Nhìn vào những liên hệ của các ý tưởng cũng giúp nhận ra chủ đề và cấu trúc phụ thuộc chung quanh bài Thánh Kinh.

Có những thay đổi để chỉ sự di chuyển từ phần này tới phần khác của bài Thánh Kinh. Tác giả có thể thay đổi chủ từ văn pháp, loại văn, thời gian, nơi chốn, diễn viên, hay thể động từ, cảm thức, nhân vật và số lượng. Một số tác gỉa dùng từ ngữ hay tư tưởng để kết thúc mỗi chương hay khúc đoạn trong sách. Những người khác có thể dùng một số từ ngữ hay cách nói riêng để mở hay kết mỗi chương. Thí dụ “Anh chị em thân mến”, hoặc là một lời truyền khiến hay lời cầu chúc.

Đôi khi tác giả có thể viết về một vấn đề trong nhiều chương. Bạn có thể giảng theo từng mỗi chương hay toàn thể cùng một lượt. Điều này tùy thuộc vào chủ đích của vấn đề. Có phải vấn đề đó được trình bày với lối khuyến khích qủa quyết? hay tác giả cũng dùng dẫn chứng và phương cách áp dụng cùng với những lời công bố thần học? Đó là thư tông đồ hay lời tường thuật? Quyết định bởi nội dung thần học xem có bao nhiêu chương tương tự được dùng để giảng.

Những bài viết theo lối kể truyện thường dễ nhận ra nhờ phẩm chất của bối cảnh câu truyện. Có khởi đầu, có hành động và có kết thúc. Cho dù bối cảnh của câu truyện có thể dẫn đến bối cảnh của một câu truyện khác, bạn vẫn có thể nhận ra vòng đai của mỗi câu truyện. Thể kể truyện thường có những từ nối kết như “sau đó,” “và rồi,” “thế nên,” “vì vậy,” “ngay lập tức,” “ngày hôm sau,” “thời gian sau” etc. Sự thay đổi nơi chốn cũng chỉ định sự chuyển tiếp tới một bối cảnh truyện khác.

Nếu bạn định giảng một loạt bài giảng trong những vấn đề  liên hệ thì bạn tìm những phần trong cùng một cuốn sách của Thánh Kinh rồi sắp xếp thời khóa biểu cho lịch trình giảng. Làm như thế bạn sẽ dự đoán được là mình cần bao nhiêu bài giảng và thời gian là bao lâu. Bạn cũng quyết định bài đọc Thánh Kinh dài hay ngắn trên căn bản nội dung thần học của bài đọc đó.

Giảng những bài giảng giải qua một cuốn sách của Thánh Kinh có lợi ích riêng cho việc học hỏi của chính giảng viên. Bạn luôn nhận ra bố cục của toàn bộ viết trong đó. Nó có cùng một tác giả. Những bối cảnh để viết cũng có thể giống nhau. Các nhân vật và chủ đề cũng có sự liên tục không thay đổi. Loại giảng này dựa trên bố cục dàn bài của sách. Bạn để cho cuốn sách trong Thánh Kinh sắp xếp chủ đích và cung cấp nội dung. Đây là loại giảng giải trung thực nhất.

Chuẩn Bị Tìm Hiểu Thánh Kinh Theo Lối Đi Vào Từ Chi Tiết

Nếu bạn dùng lối Đi Vào Từ Chi Tiết để tìm hiểu bài đọc, bạn phải chuẩn bị từng bước một. Mục đích là để cho bài đọc tự nó nói với bạn. Chủ đích là để hiểu ý của bản tin được tác giả viết ra. Điều đó có nghĩa là trước hết bạn không đi tìm một bài giảng. Nhưng bạn phân tách bài đọc để hiểu. Bài giảng sẽ đến chỉ sau khi bạn đã hiểu ý tác gỉa của bài đọc.

Chủ đích của việc bạn tìm hiểu ở giai đoạn này là tra khảo mọi chi tiết của bài đọc để đem lại sự hiểu biết ý nghĩa mà tác giả muốn nói. Bạn làm giống như Sherlock Holmes tìm cách giải  nghĩa điều bí ẩn. Vối cái mũ hai múi, tẩu thuốc và cái kính phóng đại, ông đã khám tìm tất cả những dữ kiện có thể có. Vị  giảng thuyết cũng phải giống như thế. Tất cả mọi chi tiết dữ kiện đều có thể giúp được. Thoạt đầu bạn không biết những chi tiết nào sẽ trở nên quan trọng giúp cho hiểu bài đọc bạn đang dùng.

Ở đây chúng ta bàn đến ba việc giúp bạn hoàn tất cách hiệu qủa việc phân tích bài theo lối đi vào từ chi tiết:

 • Chuẩn bị thiết kế dàn lược bố cục của bài đọc.
 • Ghi chép những nhận xét mà các chi tiết trong bài đọc tỏ cho bạn.
 • Nêu lên những câu hỏi cần trả lời cho việc tra cưu có hiệu qủa.

Đây là ba điều cần thiết cho việc phân tích bài đọc Thánh Kinh đòi hỏi sự khéo léo của vị giảng thuyết. Cả ba liên kết với nhau theo thứ tự phân tích trước sau. Ở cuối mỗi chương sẽ có một bài thực tập để phát tài khéo này.

Việc trước tiên trong phân tích bài đọc sẽ là chuẩn bị thiết kế dàn lược bố cục  của bài đọc bằng cách dùng chính những từ ngữ của bài đọc. Dàn lược này được viết trên giấy điều bạn thường sẽ không nhìn thấy khi đọc từng đoạn hay từng câu. Dàn lược bố cục sẽ vẽ lên hình ảnh của bài đọc, từng chữ một, để trình bày những liên hệ của nhiều tư tưởng khác nhau trong bài đọc và nhận định cách thức những từ ngữ và những câu nói có vai trò như thế nào trong bài đọc.

Thứ đến, chúng ta ghi chép những nhận xét từ những chi tiết trong bài đọc. Việc thực tập nhận xét này được thực hiện với dàn lược bố cục của bài đọc đã được thiết kế trước mắt. Hầu hết những nhận xét của bạn sẽ biểu lộ trên dàn lược bố cục của bài đọc. Bạn sẽ tìm những dấu chỉ chi tiết của bài đọc mà những dấu đó nói lên ý của tác giả. Viết những nhận xét này xuống là đặt nền móng cho những ý tưởng nhận thức được  cho bài giảng.

Việc thứ ba đối với phân tích bài đọc là cân nhắc những câu hỏi cho công việc tra cứu thêm  hầu giúp bù lấp những khoảng trống trong kiến thức của bạn liên quan đến bài đọc. Những câu hỏi này sẽ quyết định phẩm chất tra cứu của bạn về lịch sử, văn thể,  và  ý nghĩa thần học của bài đọc.

Phần này được bao gồm một mẫu dùng để nhìn qua bài đọc. Trang Phân Tích Nhìn Nhanh Qua Bài Đọc sẽ cho bạn thấy một tóm lược của dữ kiện về bài đọc. Bản mẫu này có thể hoàn tất với những dữ kiện bạn khám phá thấy trong việc phân tích bài đọc và giải nghĩa thần học của bài đọc.

Bây giờ sau khi chúng ta đã nhìn nhận giá trị của phương pháp đi vào từ chi tiết của bài đọc, chúng ta sẵn sàng chuyển qua việc thực tập thiết kế dàn lược, việc đầu tiên trong lối tìm hiểu Thánh Kinh theo phương pháp đi vào từ chi tiết.

Câu Hỏi Để Học

 • Sự khác biệt giữa phương pháp tìm hiểu theo lối đi vào từ chi tiết với phương pháp đi xuống từ tổng quát như thế nào?
 • Tại sao vấn đề khách quan lại quan trọng trong việc phân tích bài đọc Thánh Kinh?
 • Phân biệt giữa chuyển động đi vào và những yếu tố đi vào như thê nào?
 • Bảy lợi ích của việc tìm hiểu Thánh Kinh theo lối đi vào là gì?
 • Ba việc cần làm cho tìm hiểu Thánh Kinh theo lối đi vào là gì?