Home

Hôn Nhân Công Giáo

Lá Thư Mục Vụ Về Tông Huấn "Sự Sống Con Người"

Thông Điệp HUMANAE VITAE

Đặc Ân Thánh Phaolô & Phêrô

Cẩm Nang Hạnh Phúc Gia Đình Kitô

Xây Dựng Hôn Nhân của Bạn

CHUẨN BỊ HÔN NHÂN

- Lời Mở Đầu

- Các Tiến Trình

- Kiểm Điểm Những Việc Phải Làm

- Gia Đình Gốc của Chúng Ta

- Người Mà Tôi Trở Thành

- Hôn Nhân Kitô Giáo là Hứa Thay Đổi Con Người Liên Tục

- Truyền Thống Gia Đình

- Những Cặp Sống Chung

- Tình Dục, Sự Mật Thiết & Làm Cha Mẹ

- Tiền Bạc & Hoạch Định Sự Nghiệp

- Sự Giao Tiếp Trong Hôn Nhân

- Giải Quyết Vấn Đề

- Hôn Nhân Kitô Giáo--Những Yếu Tố Căn Bản

- Tinh Thần Hôn Nhân

- Hôn Nhân Hỗn Hợp Tôn Giáo

- Cầu Nguyện

- Kế Hoạch Hóa Gia Đình

- Những Quyết Định của Lương Tâm

- Tái Hôn và Gia Đình Hỗn Hợp

- Làm Cha Mẹ... Đào Tạo Thế Hệ Mới

- Thuộc Về Một Giáo Xứ

- Giao Ước Tiền Hôn & Chúc Lành Đôi Đính Hôn

- Phụ Lục A: Các Tài Liệu Tham Khảo

- Phụ Lục B: Các Ý Tưởng để Làm Đôi Bảo Trợ

- Phụ Lục C: Các Nghi Thức để Giải Quyết Vấn Đề & Hàn Gắn Đau Thương

- Phụ Lục D: Hợp Thức Hóa Hôn Nhân Dân Sự

- Phụ Lục E: Những Hướng Dẫn Cho Hoạch Định Vợ Chồng

© 2014 Deacon Nhat Tran. All Rights Reserved.