CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN


Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em; ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người.”
(Mc 10:43-44)