CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN


Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đi”
(Mc 13:31)